Assessment Matrix

2019-2020 Assessment Matrix

Pre-K
4K Balanced Assessment Plan 2019-2020 (coming soon)

LITERACY
PK-5 Literacy Assessment Matrix 
ELA Literacy Assessments - Kindergarten Requirements 
ELA Literacy Assessments - Grade 1 Requirements 
ELA Literacy Assessments - Grade 2 Requirements  
ELA Literacy Assessments - Grade 3-5 Requirements 

MATH
Coming soon!